Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες στον υφυπουργό Εσωτερικών Γ. Μπαλάφα
Σύμφωνα με την απόφαση την απόφαση του Πρωθυπουργού οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στον υφυπουργό Εσωτερικών Γ. Μπαλάφα, είναι οι εξής:
Άρθρο 1
1. Τα θέματα που αφορούν την απόσπαση και τη μετάταξη, του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Τα θέματα αρμοδιότητας που αφορούν στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το μέρος που οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.
3. Τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το μέρος που αφορά τους ΡΟΜΑ και τη συμμετοχή στη Διυπουργική Επιτροπή για τα θέματα των Ελλήνων Τσιγγάνων που συγκροτήθηκε με το άρθρο 9 της Υ 228/31.5.2000 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 676). Η ως άνω αρμοδιότητα θα ασκείται παράλληλα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα.
Τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Σχέσεων Κρατικής Διοίκησης – Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το μέρος που αφορά την προώθηση της συνεργασίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σχετικά με τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ των παραγράφων 8,9 και 10 του άρθρου 14 του ν.4332/2015.
5. Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
6. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
Άρθρο 2
1. Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου
β) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
2. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (3), (4), (5), (6) και (7) του άρθρου 1,
ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα αντικείμενα που αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα:
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς.

 ΠΗΓΗ:  http://myota.gr/index.php/k2-tags/2013-02-13-13-23-56/37-2010-07-19-11-11-22/7451-2015-10-21-06-01-56

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου