Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

δείτε τι αποφάσισε η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ για την Β Φάση .ΣΧΟΛΙΟ : η Ε.Ε ενέκρινε  την μελέτη για τις εργασίες τελικής διαμόρφωσης των κυττάρων της Β Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής.
Όλα όσα είπαμε και γράψαμε εμείς για την νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση της Β Φάσης  και την μελέτη για τις εργασίες διαμόρφωσης μάλλον δεν ενδιαφέρουν τον  ΕΔΣΝΑ.
Από την χτεσινή συνεδρίαση  ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ  και πάλι ο δήμαρχος της Φυλής , ο οποίος σε κάτι τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις που αφορούν τον ΧΥΤΑ συνηθίζει να κρύβεται.
Άλλοι δήμαρχοι ανεβαίνουν στα κάγκελα για 50.000 τόνους σκουπίδια και ο κ. Παππούς κάνει το παγώνι για 3.500.000 τόνους. Λεβεντιές .. 


Δείτε εδώ τι αποφάσισε η Ε.Ε με βάση της εισήγηση του διευθυντή του ΧΥΤΑ :
Ύστερα από την τροποποίηση της ΑΠ. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δ. Αττικής στην θέση Σκαλιστήρι Δ. Φυλής με την ΑΠ. Οικ 36395/25-8-2017 απόφαση ΥΠΕΝ, θέτουμε υπόψη σας προς έγκριση, την υπ. αρ. 23/2017/ΔΥπΑ μελέτη για τις εργασίες τελικής διαμόρφωσης κυττάρων Β΄ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δ. Αττικής στην θέση Σκαλιστήρι Δ. Φυλής.

Στην υπό έγκριση μελέτη (Α.Μ. 24/2017) παρουσιάζονται:
α)  η νέα αξιοποίηση του υπολοίπου της λεκάνης Β3-Β6 του ΧΥΤΑ Β΄ Φάση σε κύτταρα. Σημειώνεται ότι  τα κύτταρα Β1,Β4,Β2,Β5 και μέρος των κύτταρων Β3-Β6 έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδοθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρχικής μελέτης εφαρμογής του έργου .
β) το τελικό απορριμματικό ανάγλυφο (το οποίο θα πρέπει να συναρμόσει με το υφιστάμενο απορριμματικό ανάγλυφο της Β’ Φάσης του ΧΥΤΑ) καθώς επίσης και οι ενδιάμεσες φάσεις εξέλιξης τους. Η μορφή του τελικού ανάγλυφου της B΄ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, σε συναρμογή και με τα προηγηθέντα  κύτταρα   της Β’ Φάσης, καθορίζει επίσης τον ωφέλιμο όγκο απορριμμάτων, τον όγκο του απαιτούμενου υλικού επικάλυψης και τον χρόνο ζωής του.      
Ο πυθμένας του χώρου διαμορφώνεται με κλίση 5% ώστε να εξυπηρετείται το σύστημα συλλογής στραγγισμάτων. Τα κατακόρυφα πρανή του χώρου  διαμορφώνονται με αναβαθμούς ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ευστάθειας των γεωλογικών σχηματισμών στους οποίους διαμορφώνονται και επιτρέπουν την απρόσκοπτη κατασκευή των συστημάτων στεγανοποίησης και αποστράγγισης.
Ειδικότερα, τα κατακόρυφα τεχνητά πρανή ανατολικά του που θα διαμορφωθούν από την εκσκαφή, θα στεγανώνονται  σταδιακά και τμηματικά, παράλληλα με την καθ’ ύψος ανάπτυξη του οικείου κυττάρου, για κατασκευαστικούς και λειτουργικούς λόγους. 
Συνοπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των ΤΔ, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες νέες συνθήκες στο έργο, ο προτεινόμενος σχεδιασμός  ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
  • Εφαρμογή της μεθόδου των κυττάρων σε ότι αφορά τον τρόπο εκμετάλλευσης του χώρου και διευθέτησης των απορριμμάτων
  • Η ανάπτυξη της νέας τροποποιημένης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων της Α’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί εντός των ορίων του διατιθέμενου οικοπέδου των περίπου 1000 στρεμμάτων
  •  Ο σχεδιασμός του έργου λαμβάνει υπόψη τους Όρους της πρόσφατης  ΑΕΠΟ (ΑΠ 36395/25-8-2017)
  • Εξασφάλιση όσο το δυνατό μεγαλύτερης πρόσθετης διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ Β’ Φάσης
Η χωρητικότητα του τελικού ανάγλυφου, δηλαδή ο ωφέλιμος όγκος για την απόθεση των απορριμμάτων  με την ολοκλήρωση του συνόλου του κυττάρων με την μέθοδο της υπερεκσκαφής θα ανέρχεται στα 3.550.000. Ανά έτος θα διατίθενται συνολικά στο χώρο περίπου 1.759.500 m3 (απορρίμματα και υλικό επικάλυψης) και ως εκ τούτου ο χρόνος ζωής του διαθέσιμου χώρου των 3.550.000 m³ εκτιμάται σε περίπου 24 μήνες. Τα πλευρικά μόνιμα πρανή θα έχουν κλίση 1:3.
Το τελικό απορριμματικό ανάγλυφο αναπτύσσεται με κλίσεις 1:3 μεταξύ των υψομέτρων +75 (χαμηλότερο σημείο) και +160 (υψηλότερο σημείο) και διαμορφώνεται με αναβαθμούς ανά 15,0μ ύψος πλάτους 4,0μ.
Περιλαμβάνονται οι αναγκαίες εργασίες διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, υλικών εκσκαφών και ομβρίων, καθώς και εργασίες στεγάνωσης, προσωρινής και τελικής κάλυψης
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4.990.525,13 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων, ΓΕ & ΟΕ και αναθεώρησης), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 02.70.05.7326.05 προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2017 για το ποσό των 2.628.499,89 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2018.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου