Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Σκουπιδο-συντομογραφίες
Επειδή σήμερα μου έγινε η (σωστή) παρατήρηση πως στα κείμενα μας για τα σκουπίδια υπάρχουν πολλές συντομογραφίες που δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν οι περισσότεροι αναγνώστες , δημοσιεύω  τις βασικότερες συντομογραφίες που χρησιμοποιούμε στα κείμενα που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων και τις επεξηγήσεις τους.


ΑΕ                  Απόβλητα Έλαια

ΑΕΑ               Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα
ΑΕΚΚ            Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
ΑΕΠΟ            Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
ΑΗΗΕ            Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
ΑΜΙΑΝΤ        Δράσεις για τα ΑΕΚΚ που περιέχουν αμίαντο
ΑΠΕ                Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΣΑ                Αστικά Στερεά Απόβλητα
ΑΣΟΒ             Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας
ΑΣΤ                Απόβλητα αστικού τύπου
ΑΥ                  Ανακυκλώσιμα Υλικά
ΑΥΜ              Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
ΒΑ                  Βιομηχανικά Απόβλητα
ΒΑΑ               Βιοαποδομήσιμα απόβλητα
ΒΕΑΣ             Βιομηχανικά  Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασιών
ΒΙΟΛΠ           Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων
ΒΙΟΜ             Δράσεις για τα βιομηχανικά απόβλητα
ΒΙΠΕ              Βιομηχανική Περιοχή
ΓΕΝ                Γενικές δράσεις
ΓΚΤ                Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
ΔΣΑ                Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΔΕΥΑ             Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ε.Α.                 Επικίνδυνα Απόβλητα
ΕΑΑΜ            Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά
ΕΑΚ                Επιχείρηση Αφαίρεσης Κατεδάφισης
ΕΑΥΜ             Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
ΕΕ                   Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΛ                Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΕΠΑ             Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών Αποβλήτων
ΕΕΣΔΕΑΥΜ    Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

ΕΚΑ                Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
ΕΜΑΚ             Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
ΕΝΑΛ              Γενικές δράσεις για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης
ΕΟΑΝ              Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
ΕΣΔΑ               Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΕΣΠΑ               Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΥΕΠ               Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
ΕΥΠΕ               Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
ΖΕΔΑ              Ζώνη Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων
ΗΗΑ                Ηλεκτρονική Αγορά Αποβλήτων
ΗΗΕ                 Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
ΗΜΔΑ              Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεδομένων Αποβλήτων
ΗΠΜ                Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
ΗΣ                    Ηλεκτρικές Στήλες
ΗΣ&Σ               Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές
ΙΦΕΤ    Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρε
ΚΑΕΔΙΣΠ      Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή
ΚΔΑΥ            Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
ΚΕΛΨ            Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας
ΚΟΙΝΣΕΠ         Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
ΚΥΑ                  Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΜΑΑΕ             Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
ΜΕΑ                Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (διαχείριση ΑΥΜ)
ΜΕΑ                Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (διαχείριση ΑΣΑ)
ΜΕΟ               Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων
ΜΠΕ               Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΜΠΕΑ           Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων στα αστικά στερεά απόβλητα
ΟΚΩ               Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας
ΟΟΣΑ             Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΤΑ                Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΤΚΖ              Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής
Π.Δ.                  Προεδρικό Διάταγμα
Π.Ε.                  Περιφερειακή Ενότητα
ΠΕΣΔΑ             Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠοΠ                 Πληρώνω Όσο Πετάω
ΠΠΔ                 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
ΠΠΧΣΑΑ        Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΣΒ                    Συσσωρευτής Βιομηχανίας
ΣΕΒ                  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
ΣΕΔ                  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης
ΣΕΠΑΝ        Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής
Αξιοποίησης Αποβλήτων
ΣΜΑ               Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
ΣΟ                     Συσσωρευτής Οχημάτων
ΣΤΑΚΟΔ         Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
ΣΥΣΚ               Απόβλητα συσκευασιών
ΤΕΕ                  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
ΥΑ                  Υπουργική Απόφαση
ΥΔΡ                Δράσεις για τα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
ΥΕΑ              Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΥΜ                Υγειονομικές Μονάδες
ΥΠΑΠΕΝ        Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΥΠΕΣΔΑΝ       Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΦοΔΣΑ             Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΧΑΔΑ               Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
ΧΑΔΒΑ             Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων
ΧΥΤ                   Χώρος Υγειονομικής Ταφής
ΧΥΤΑ               Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
ΧΥΤΕΑ           Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων
ΧΥΤΥ              Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
CLO                 Compost Like Output      «είναι το λεπτόκοκκο κλάσμα (<15 mm) της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων, το οποίο επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες να χρησιμοποιηθεί ως υλικό κάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής, λατομείων, ως χώμα σε αναδασώσεις κ.α. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και περιορισμένη περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια και προσμίξεις. Το CLO περιορίζεται σε εφαρμογές που δεν αφορούν τρόφιμα» .

RDF                   Refuse Derived Fuel    Βγαίνει από τις λέξεις Refuse (απορρίμματα) Derived (προερχόμενο) Fuel  (καύσιμο) η με την σωστή σειρά Καύσιμο Προερχόμενο από Απορρίμματα.  Περιλαμβάνει τα καύσιμα κλάσματα των απορριμμάτων, που διαχωρίζονται σε μονάδες μηχανικής επεξεργασίας. Αποτελείται κυρίως από χαρτί (~50%), πλαστικά (~10%), άλλα καύσιμα υλικά (~30% π.χ. ξύλο και κάποιες οργανικές ενώσεις) και μη καύσιμα υλικά (~10%).

SRF                   Solid   Recovered Fuel     Είναι κάτι ανάλογο με το RDF μαζί όμως με οργανικά υλικά. Περιλαμβάνει τα καύσιμα κλάσματα των απορριμμάτων, που διαχωρίζονται σε μονάδες μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας. Όπως και στην περίπτωση του RDF αποτελείται από τα ίδια υλικά και επιπροσθέτως περιέχει και ξηρή οργανική ύλη από την διαχείριση των βιοαποικοδομήσιμων. Η διαχείριση του SRF είναι ανάλογη με αυτή του RDF.

  Θ.Ε.Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου