Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

η ενημέρωση στους δημάρχους από την Ρένα Δούρου και η απάντηση του κ Πατούλη.Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την αριθ. 413/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αναφορικά με την επικαιροποίηση, έγκριση και θεώρηση μελετών τριών μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων από την Περιφέρεια έστειλε η Ρένα Δούρου στους Δημάρχους της Αττικής. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής :

Ενημερωτικά σημεία:
1.    Η προσπάθεια για ένα νέο, οικονομικά και οικολογικά δίκαιο και βιώσιμο, με δημόσιο χαρακτήρα, αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, την οποία έχουμε ξεκινήσει, Περιφέρεια και Δήμοι με τον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Εκείνη της διασφάλισης της δυνατότητας χρηματοδότησης και υλοποίησης των από κοινού σχεδιασμών. Στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής σοβαρό δεδομένο: ότι πλέον το σύνολο του προς διάθεση ποσού για την υλοποίηση και των 13 περιφερειακών σχεδιασμών ανέρχεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με τους Δήμους οφείλουν, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες τους, να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των σχεδιασμών τους. Διαφορετικά αυτοί θα παραμείνουν στα χαρτιά.
2.    Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία που οδήγησε στην άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ: το διακύβευμα της υλοποίησης των μεγάλων έργων του υπό αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) που είναι αρμοδιότητα (αναφορικά με τα μεγάλα έργα) του ΕΔΣΝΑ, δεν επιδέχεται αναβολή και πρέπει να βρίσκεται πέρα και πάνω από μικροπολιτικές στρατηγικές. Η υλοποίηση της νέας πολιτικής ενός κορυφαίου ζητήματος της καθημερινότητας των πολιτών πρέπει να είναι μακριά από διχαστικές λογικές του παρελθόντος, οι οποίες δοκιμάστηκαν και έχουν αποτύχει. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια «χαρτοπόλεμου» ανακοινώσεων αλλά την υποχρέωση της δράσης προς όφελος των πολιτών της Αττικής.
3.    Οφείλουμε έτσι, απέναντι τους πολίτες, και οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης, να κάνουμε πράξη τη νέα πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων, που καταρτίσαμε στη βάση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης και των αρχών της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, της εγγύτητας, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης, κ.α., στην κατεύθυνση υλοποίησης της κυκλικής οικονομίας. Διαθέτουμε πλέον συγκεκριμένο σχέδιο δράσης - το ΠΕΣΔΑ - και μετά και τη θετική γνωμοδότηση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων καθώς και των υπολοίπων υπηρεσιών (σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος 4042/12), αυτός ο σχεδιασμός εισέρχεται σε φάση υλοποίησης (η ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ βρίσκεται υπό έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος).
4.    Στο πλαίσιο της ανάγκης για ταχεία υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, ήταν απαραίτητη η εν θέματι απόφαση της ΕΕ, καθώς χωρίς αυτή, θα ετίθεντο σε κίνδυνο οι χρηματοδοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδιασμών. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η δυσμενής εξέλιξη, οι φορείς Αυτοδιοίκησης της Αττικής, Περιφέρεια και Δήμοι, με συντονισμένο τρόπο, οφείλουμε να παρουσιάσουμε ώριμα έργα εντός ενός ανταγωνιστικού και χρονικά ανελαστικού πλαισίου.
5.    Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεί ένδειξη υπευθυνότητας και ταυτόχρονα υποχρέωση για τη διασφάλιση πόρων για να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των πολιτών της Αττικής, η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της αριθ. οικ. 5101/28.4.2016 (Ορθή Επανάληψη 10.6.2016) (ΑΔΑ:75ΛΙ4653Ο7-ΥΓ0) Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα 14 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Σημειώνεται, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι η πρόσκληση στηρίζεται στη λογική της άμεσης αξιολόγησης (first in – first out) εντός δηλ. 60 ημερών όπως προβλέπει η νομοθεσία του ΕΣΠΑ. Επειδή για τα μεγάλα έργα έχουν διατεθεί 250 εκ. ευρώ για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και υπολείπονται μόνο 200 εκ. ευρώ από όλο το Πρόγραμμα για τα απορρίμματα, είναι σημαντικό η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ να διεκδικήσουν όσο περισσότερα χρήματα γίνεται από την πρόσκληση και από τα 200 εκ. που υπολείπονται. Διαφορετικά θα χαθούν σημαντικοί πόροι για την υλοποίηση των μεγάλων έργων του ΠΕΣΔΑ. Σε ό,τι δε αφορά στα 23 εκατομμύρια ευρώ του μέτρου 17 της Πρόσκλησης (σχετικά με soft δράσεις, όπως Διαλογή στην Πηγή, ανακύκλωση), ο α’ βαθμός Αυτοδιοίκησης πρέπει επίσης να υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης το συντομότερο δυνατό.
6.    Η απόφαση της ΕΕ αποσκοπεί στο να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος για την έγκριση των απαραίτητων μελετών. Στο πλαίσιο της ανάγκης ύπαρξης εναλλακτικής λύσης, από την τυπική διαδικασία έγκρισης των μελετών (άνω των 5 εκ. ευρώ) που γίνεται μέσω του ΥΠΕΣ ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την πίεση των προθεσμιών υποβολής χρηματοδοτικών προτάσεων, η ΕΕ μετέφερε και δεν εκχώρησε στην Περιφέρεια, όπως εκ σφάλματος, άγνοιας ή άλλων σκοπιμοτήτων, παρουσιάστηκε, αρμοδιότητα του ΕΔΣΝΑ για τρία έργα. Και μάλιστα αποκλειστικά και μόνο στο κομμάτι που αφορά την επικαιροποίηση, θεώρηση και έγκριση των μελετών τριών μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής - κάτι για το οποίο δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από το ΥΠΕΣ ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εξάλλου, δεν τίθεται θέμα μεταβίβασης ή εκχώρησης αρμοδιότητας του ΕΔΣΝΑ στην Περιφέρεια, σύμφωνα και με την αριθμ. 20867/17-6-2016 (ΦΕΚ Β’ 1941) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς δεν πρόκειται για αρμοδιότητες του ΕΔΣΝΑ αλλά της Κεντρικής Διοίκησης.  Αυτός ο καθόλα νόμιμος τρόπος θεώρησης και έγκρισης μελετών, που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αρμοδιότητα του ΕΔΣΝΑ, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προκειμένου να μην απωλέσει η Αττική απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού διαχείρισης των πολιτών.
7.    Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που τέθηκε από διάφορες πλευρές σχετικά με την  απαρτία στη σχετική συνεδρίαση: απαρτία υπήρξε με την παρουσία 4 επί συνόλου 7 μελών της ΕΕ. Η δε απόφαση ελήφθη πλειοψηφικά, με ψήφους 3 έναντι 1. Οι περισσότερες αποφάσεις έτσι ακριβώς λαμβάνονται.
8.    Τέλος, σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα: εφαρμόζονται κατά γράμμα οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 4α του νόμου 4071/2012, που «εφαρμόζονται αναλόγως στον διαβαθμιδικό σύνδεσμο του άρθρου 211» του ν. 3528/2010, σχετικά με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής ή και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις «μελέτες, τις υπηρεσίες και τα έργα της παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 2527/2009» στην οικεία περιφέρεια.Από την πλευρά της η ΚΕΔΕ  με ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της  κ. Πατούλης μετά το ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε στους δημάρχους της Αττικής η κ. Δούρου σχετικά με την μεταφορά των μελετών από τον ΕΔΣΝΑ στην Περιφέρεια σχολιάζει ως εξής:
Η αποστολή από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου ενημερωτικού σημειώματος προς τους Δημάρχους της Αττικής, για να δικαιολογήσει τις πολιτικά απαράδεκτες μεθοδεύσεις της μετά την πρόσφατη απόφαση που αφορά την μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΔΣΝΑ στην Περιφέρεια , δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτηματικά σχετικά με τις πραγματικές της προθέσεις, στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου.
Υποχρεώθηκε η κα Δούρου να αλλάξει τακτική στην επικοινωνία της με τους Δημάρχους
Είναι ξεκάθαρο καταρχήν οτι η κα Δούρου υποχρεώθηκε να αλλάξει την στρατηγική που μέχρι σήμερα ακολουθούσε στην επικοινωνία της με τους Δημάρχους, τους οποίους αγνοούσε συστηματικά, συμπεριφερόμενη ως "μικρή Πρωθυπουργός"  . Η αποστολή ενημερωτικού σημειώματος είναι αποτέλεσμα της πίεσης που της άσκησε η Κ.Ε.Δ.Ε. μέσω της Προέδρου της Γιώργου Πατούλη, με την ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μόλις έγινε γνωστή η πολιτική της μεθόδευση στο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ. Ενώ σημαντικό ρόλο στην αλλαγή τακτικής της έπαιξαν τόσο οι αντιδράσεις των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση , όσο και η επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Φαλήρου Διονύση Χατζηδακη.  Αποδεικνύεται ότι το ενιαίο και αρραγές μέτωπο της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού και των εργαζομένων στους Δήμους, παρά την "παραφωνία" του Προέδρου της ΠΕΔΑ κ. Σαράντη, μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα σχέδια αυτών που επιθυμούν την απαξίωση του θεσμού της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Δεν υπηρετείται το κύρος του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, με αποφάσεις στα όρια της νομιμότητας
Παρά τα όσα αναφέρει στο σημείωμά της η κα Περιφερειάρχης, η πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΕΔΣΝΑ στην Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά . Κι επιβεβαιώνει αυτό που εδω και μήνες λέει η Κ.ΕΔ.Δ.Ε., ότι είναι  άμεση ανάγκη να λυθεί ο γόρδιος δεσμός της εμπλοκής των Περιφερειών σε μια σειρά από ζητήματα, ανάμεσα στα οποία είναι και τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Είναι δικαιολογημένη η οργή των Δημάρχων και γίνεται ακόμη πιο δικαιολογημένη, όταν λαμβάνονται αποφάσεις σαν αυτή της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. Η οποία αποφάσισε να μεταφέρει στην Περιφέρεια Αττικής ξαφνικά και εν κρυπτώ, στα μέσα του Αυγούστου, χωρίς καμία διαβούλευση με τους Δήμους, τις αρμοδιότητες επικαιροποίησης, θεώρησης και έγκρισης των μελετών τριών μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων.
Και εμμένουμε στην άποψη μας έχοντας ισχυρή νομική τεκμηρίωση, με μια απόφαση στα όρια της νομιμότητας.
Θεωρεί η κα Δούρου ανίκανο τον ΕΔΣΝΑ και το προσωπικό του;

Στο πολυσέλιδο ενημερωτικό σημείωμά της, η κα Περιφερειάρχης δεν απαντά πρώτα από όλα άμεσα στο απλό ερώτημα: Θεωρεί ότι οι υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα; Γιατί κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αυτή η μεταφορά στην Περιφέρεια; Ζητήθηκε από τις αρμόδιες διευθύνσεις να γίνουν οι συγκεκριμένες ενέργειες και αν ναι πότε και ποιες απαντήσεις δόθηκαν; Οι απαντήσεις επείγουν διότι ο ΕΔΣΝΑ έχει σημαντική εμπειρία σε έργα διαχείρισης απορριμμκαι σημαντικό στελεχιακό δυναμικό. Η παράκαμψη των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών ανοίγει μια επικίνδυνη πρακτική για το μέλλον του ΕΔΣΝΑ.
Ποιο είναι το σχέδιο της κας Δούρου; Η συγκέντρωση των μεγάλων έργων για τα απορρίμματα στην Περιφέρεια και η "λάντζα", μαζί με το "λογαριασμό",  στους Δήμους και τους δημότες μας;
Το σημείωμα της κας Περιφερειάρχου δεν απαντά επίσης και σε μια σειρά ακόμη ερωτήματα, όπως:
•    Πως είναι δυνατόν να συζητάμε εδώ και 18 μήνες για την ανάγκη αποκεντρωμένης διαχείρισης, να εκπονούνται τοπικά σχέδια, να ωθούνται οι Δήμοι προς την προετοιμασία έργων και προτάσεων για χρηματοδότηση και ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση των Δήμων, να μεταφέρονται οι αρμοδιότητες προετοιμασίας των τριών πλέον κοστοβόρων έργων στην Περιφέρεια Αττικής;
•    Πως είναι δυνατόν να μιλά η κα Δούρου για "νέο, οικονομικά και οικολογικά δίκαιο και βιώσιμο, με δημόσιο χαρακτήρα, αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής" και εν μία νυκτί να καταργείται η αποκέντρωση, να μην ερωτούνται καν οι Δήμοι για την μεταφορά αρμοδιοτήτων και να περνάει ο έλεγχος έργων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Περιφέρεια;
•    Αν αυτή η πολιτική συμπεριφορά δεν αποτελεί έμπρακτη απαξίωση του ρόλου και του κύρους των Δήμων και των αιρετών τους εκπροσώπων, πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί; Ποιους κοροϊδεύει η κα Περιφερειάρχης; Πως είναι δυνατόν από τη μια να μιλά για αποκέντρωση και από την άλλη να προωθεί τον ακόμη μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό και τον άμεσο έλεγχο των σημαντικών δημόσιων έργων στη διαχείριση των απορριμμάτων;
•    Τελικά η καθυστέρηση που υπάρχει όλους αυτούς τους μήνες από την πλευρά της Περιφέρειας, αυτό το στόχο υπηρετούσε; Τον έλεγχο των μεγάλων έργων και τη διαχείριση των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ;
•    Θα μας πει επιτέλους η κα Δούρου αυτό που αποφεύγει να απαντήσει , παρά τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις μας; Που προβλέπει στο σχέδιο της ότι θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες; Ο προηγούμενος σχεδιασμός υποτίθεται ότι απορρίφθηκε από την ίδια. Ο νέος τι εκπλήξεις κρύβει για τους κατοίκους της Αττικής; Τελικά θα γίνουν οι εγκαταστάσεις στην Κερατέα και το Γραμματικό; Τι θα γίνει με τη Φυλή; Έχει αποφασίσει να υλοποιήσει όσα η ίδια απέρριπτε τους προηγούμενους μήνες και φοβάται να πάρει το πολιτικό κόστος;
Προσχηματική η δικαιολογία για τις προθεσμίες του ΕΣΠΑ
Η επίκληση στο σημείωμα και η "δικαιολογία" ότι όλα αυτά γίνονται λόγω των επειγουσών διαδιακασιών ένταξης των έργων που αφορούν τα απορρίμματα στο ΕΣΠΑ είναι  τελείως προσχηματική. Καταρχήν, όπως προκύπτει και από την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η υποχρέωση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι γνωστή από τις 28.4.2016. Γιατί έπρεπε να περάσουν 3 ολόκληροι μήνες απραξίας και να φτάσουμε τελευταία κυριολεκτικά στιγμή να δρομολογήσουμε μεταφορά αρμοδιοτήτων; Από ανικανότητα και διαχειριστική ανεπάρκεια ή από σκοπιμότητα άμεσου ελέγχου των έργων; Επιπλέον, τα τρία αυτά έργα είναι γνωστά εδώ και καιρό, γιατί δεν ξεκίνησαν εγκαίρως οι προετοιμασίες για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης; Τελικά, μήπως το σχέδιο ήταν η συγκέντρωση των μεγάλων έργων για τα απορρίμματα στην Περιφέρεια και η "λάντζα", μαζί με το "λογαριασμό",  στους Δήμους και τους δημότες μας;

Η κυρία Δούρου είναι πάνω από την Κυβέρνηση; Υπάρχει συνολικός εθνικός σχεδιασμός ή ο καθένας κάνει ότι θέλει;
Επισημαίνουμε ότι ο "σχεδιασμός Δούρου" βρίσκεται σε εξέλιξη την ίδια ακριβώς περίοδο που το ΥΠ.ΕΣ. προωθεί σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση των φορεών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), με κεντρικό άξονα την δυνατότητα των δήμων να δημιουργούν δικούς τους φορείς διαχείρισης , χωρίς υποχρεωτικές εντάξεις σε περιφερειακούς φορείς. Καθώς και να αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου τις δραστηριότητες διαχείρισης απορριμμάτων, όπως άλλωστε προβλέπει και ο πρόσφατος Εθνικός Σχεδιασμός.
Η ΚΕΔΕ έχει ως κεντρική στρατηγική της κατεύθυνση στο ζήτημα αυτό ότι η θεσμική αρμοδιότητα στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι ευθύνη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, η οποία και εισπράττει από τους πολίτες ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει.
Εύλογα λοιπόν αναρωτιόμαστε, η κα Δούρου δρα μόνη της; Είναι πάνω από την Κυβέρνηση και τον Εθνικό Σχεδιασμό; Της έχει δώσει κάποιος νομιμοποίηση να παρακάμπτει τους Δήμους; Ας μας απαντήσει κάποιος από την Κυβέρνηση , υπάρχει τελικά εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων , ή ο καθένας και η καθεμιά κάνουν ότι θέλουν;

Στους Δήμους η διαχείριση των απορριμμάτων
Τα όσα έγιναν στον ΕΔΣΝΑ επιβεβαιώνουν τη βασική ανάγκη που έχει υπογραμμίσει σε πολλές περιπτώσεις η Κ.Ε.Δ.Ε.. Την ανάγκη να απεγκλωβιστεί πλήρως η διαχείριση των απορριμμάτων από τα γρανάζια της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και να αφεθεί στους Δήμους, που σηκώνουν το βάρος και το κόστος της καθημερινής διαχείρισης  και δεν μπορούν να βρίσκονται αντιμέτωποι για τα οποία δεν φέρουν ευθύνη.
Στα πλαίσια αυτά, είναι άμεση ανάγκη:
  1.  Οι δήμοι ή οι διαδημοτικές συνεργασίες να μπορούν, εφόσον το θέλουν, να εκτελούν το σύνολο των εργασιών διαχείρισης όπως προβλέπονται στον Εθνικό Σχεδιασμό (ενότητα 3.9, Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων), είτε στα πλαίσια Περιφερειακού ΦοΔΣΑ είτε στα πλαίσια πολλών ΦοΔΣΑ σην ίδια περιφέρεια.
    2.    Να τροποποιηθούν οι νόμοι 4071 και 4042 και όλες οι σχετικές διατάξεις έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τον Καταμερισμό Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων του ΕΣΔΑ.
    3.    Να καταργηθεί άμεσα το υβρίδιο του διβαθμιδικού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που όχι μόνο δεν έχει προσφέρει λύσεις αλλά αντίθετα έχει βραχυκυκλώσει πολλές προσπάθειες. Η κατάργηση του διβαθμιδικού φορέα στην Αττική είναι προϋπόθεση για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων λύσεων και την αποφυγή των διαφαινόμενων αδιεξόδων.
    4.    Οι σχεδιασμοί και η υλοποίηση έργων να αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και των σχετικών διαδημοτικών συνεργασιών, χωρίς την εμπλοκή των Περιφερειών, που μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει.
Ώρα για διάλογο και συνεννόηση
Η κατάσταση με τα απορρίμματα της Αττικής είναι οριακή. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να αποφασίσουμε όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το πώς θα διαχειριστούμε αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν δεν υπάρξει διάλογος και συνεννόηση και δεν δρομολογηθούν άμεσα συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις , οι πολίτες της Αττικής θα ζήσουν οριακές καταστάσεις.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το Λεκανοπέδιο να μετατραπεί σε  Νάπολη, για να εξυπηρετηθούν πολιτικές φιλοδοξίες ή επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η Κ.Ε.Δ.Ε. απαιτεί έργα και όχι λόγια. Είμαστε σε θέση να δώσουμε λύση στο πρόβλημα κι αν χρειαστεί , θα την επιβάλλουμε. Κανένας, ούτε η κα Δούρου, δεν είναι πάνω από τους πολίτες του Λεκανοπεδίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου