Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Νόμιμο το live streaming για την Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ

Επιτρέπεται τελικά η βιντεοσκόπηση αρχειοθέτηση και αναμετάδωση των συνεδριάσεων της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με 58/2016 του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνδρίου.
Είναι μια απόφαση που τελαιπώρησε την Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ από τον Ιούνιο του 2015 καθώς
η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε αρνηθεί, με την 17/3.6.2015 πράξη της, να θεωρήσει το 181Α, οικονομικού έτους  2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 6.125,41 ευρώ (με Φ.Π.Α.), που αφορούσε στην καταβολή μέρους αμοιβής στη  δικαιούχο εταιρεία  για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και φιλοξενίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μεταδόσεων ροής εικόνας μέσω διαδικτύου (internet) των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως αιτιολογία  της άρνησής  της η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη της νομοθεσίας ούτε εξυπηρετεί  τις λειτουργικές ανάγκες του Συνδέσμου, κατά παράβαση της αρχής  της οικονομικότητας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΝΑ με το 10838/ 5.11.2015 έγγραφό του, υπέβαλε εκ νέου αυτό για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης, και συγκεκριμένα ότι η ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και  της Εκτελεστικής Επιτροπής μέσω του διαδικτύου συμβάλλει στην ευρεία ενημέρωση των πολιτών στα πλαίσια της διαφάνειας των ενεργειών του ΕΔΣΝΑ.
Το 7ο τμήμα που συνεδρίασε έκρινε τελικά νόμιμη την δαπάνη με το σκεπτικό ότι:
Α. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας των δαπανών, η οποία διέπει το δημοσιολογιστικό δίκαιο, για τη διενέργεια οποιασδήποτε  δαπάνης του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της ύπαρξης πίστωσης  στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας, απαιτείται επιπλέον, η δαπάνη αυτή να προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή να μην προβλέπεται μεν από διάταξη νόμου, όμως: α) να είναι λειτουργική για τον οικείο φορέα, ήτοι να συνάδει προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και  να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του ή  στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του, υπό την έννοια ότι η μη πραγματοποίησή της θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών του και β) να ανταποκρίνεται στο ανάλογο   ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται  με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής τους (βλ. Ελ. Συν. VII   Τμ.  Πράξεις 142, 242, 322/2010, Κλιμ. Προλ. Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 19/2012). Περαιτέρω, στο άρθρο 215 του ν.3463/2006, ορίζεται ότι «…4.  Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή (…) μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται στους δημότες πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του οικείου συμβουλίου και των αρμόδιων οργάνων του Δήμου (…), αναφορικά με την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων αυτών», στο άρθρο 96 ότι: «1. Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες…»,
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο έκρινε ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, ήτοι η αναμετάδοση και διαδικτυακή αρχειοθέτηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ είναι νόμιμη, διότι, αν και δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, ωστόσο, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας της δράσης της διοίκησης, εξυπηρετεί άμεσα τις λειτουργικές ανάγκες του, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις αυτού σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια XXX και συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του.
Τοι σκεπτικό βέβαια της απόφασης αποτλελεί νομολογία και για όλα τα Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις δήμων και συνδέσμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου