Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Τι λέει το άρθρο 8 του Ν.2939 για τους ΟΤΑ . Μπορούν οι ΟΤΑ να κάνουν εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ;
Επειδή γίνεται πολύ συζήτηση για το αν μπορούν οι ΟΤΑ να κάνουν εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας,  δημοσιεύουμε το άρθρο 8 του ν.2939 που αντικαθίσταται ως εξής :

 Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών  αποβλήτων συσκευασιών
1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού υποχρεούνται για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

  2. Ειδικότερα η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείριση των δημοτικών  αποβλήτων συσκευασιών πραγματοποιείται:
α) από τους ΟΤΑ  Α΄ Βαθμού 
ή
β)από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ  αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής  αλληλέγγυας οικονομίας εφόσον αυτό προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων ΟΤΑ.  .

3. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών  από  ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όταν πραγματοποιείται μόνο από τον οικείο ΟΤΑ  κατά την παρ. 2 α του παρόντος άρθρου ο ΟΤΑ  υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. αίτηση που συνοδεύεται από το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών για έγκριση. Το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρει και εξειδικεύει τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών, με βάση και το οικείο ΤΣΔΑ και περιλαμβάνει φάκελο και στοιχεία ώστε κατ΄ ελάχιστον :
 α)  Να καθορίζεται το είδος των αποβλήτων συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και η μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης που θα ακολουθηθεί. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει ο ΟΤΑ  είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου, με αναγωγή στις ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών αρμοδιότητάς του και με χρονική κλιμάκωση.
β) Να προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
 γ) Να αποδεικνύεται ότι ο ΟΤΑ  διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή και τη βιώσιμη λειτουργία του.
 Η απόφαση έγκρισης του ΕΟΑΝ  εκδίδεται εντός δύο (2)  μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης και πλήρη φάκελο, εφόσον   πληρούνται οι στόχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Αν η αίτηση απορριφθεί,  ο ΟΤΑ  υποχρεούται  να συνεργαστεί για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών  αποβλήτων συσκευασιών,    άμεσα με φορέα   ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών.

4. Στην περίπτωση της παρ. 2α του παρόντος που οι ΟΤΑ  οργανώνουν αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών  αποβλήτων συσκευασιών υποχρεούνται να  καταρτίζουν  και να υποβάλλουν στον ΕΟΑΝ μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους καθώς και αναλυτικά οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Επιπλέον υποβάλλουν έκθεση για τον προγραμματισμό των ενεργειών τους για το επόμενο ημερολογιακό έτος κατ΄ αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για τα ΣΕΔ στην παραγρ. 11 του άρθρου 4 Α του παρόντος.
5. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών, καταρτίζονται εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας α)μεταξύ του/ των φορέων  ΣΣΕΔ και  των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και β)μεταξύ των φορέων ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, εφόσον οι τελευταίοι  προβλέπονται στα ΤΣΔΑ ή υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της έδρας του φορέα.
Με τη σύμβαση   καθορίζονται ιδίως:
α) Τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών που αναλαμβάνουν τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους, και τις προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών.
β) Το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον φορέα ΣΣΕΔ στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού  και στους φορείς κοινωνικής  αλληλέγγυας οικονομίας Το αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή / και β) χρηματικού ανταλλάγματος. Το χρηματικό αντάλλαγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος της συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών στο οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού λόγω της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών και
 γ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται  στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.
6. Οι φορείς ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών επίσης μπορούν να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά στη δραστηριότητά τους.
7.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 εφαρμόζονται και  για τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού  που προκύπτουν  είτε από την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών  συσκευασιών, είτε από την εκτέλεση της συμβάσεως συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ.  Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των  αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, που δημοσιεύεται στην ΕτΚ μπορούν να εξειδικεύονται τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου και να προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 20 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα  και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη  που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά. 
8.Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ  καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παραγράφου 4, τα ελάχιστα μέτρα που λαμβάνονται για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5  και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. »
9. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η δραστηριότητα των ατόμων που ευκαιριακά ασχολούνται με τη συλλογή ανακυκλώσιμων χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και των σχολείων, προσκόπων, οικολογικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται το έργο των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Άρθρο 8α
1. Οι ΦοΣΔΑ κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης προσδιορίζουν τα τέλη που θα καταβάλλονται από τους ΟΤΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ όπως αυτοί κάθε φορά προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου ΠΕΣΔΑ.
2. Στην περίπτωση των νησιωτικών ΟΤΑ Α΄Βαθμού, θα εφαρμόζονται κίνητρα και αντικίνητρα από τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων , τα οποία προβλέπονται υποχρεωτικά στα επιχειρησιακά σχέδια που εγκρίνονται από τον ΕΟΑΝ.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΣΔΑ για την  εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου