Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΣΔΑ . ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΒΟΥΤΣΗ, ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ, ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΡΩΝΗ , ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΗ ΤΗΝ Κ.Ο ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΛ.ΣΧΟΛΙΟ antilogos.15 : Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της βουλής το άρθρο 31 που περιλαμβάνει τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) . Από σήμερα κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ισχύ του ΕΣΔΑ και κανείς δεν μπορεί να καταργήσει στην πράξη το Εθνικό Σχέδιο «στήνοντας»  ΠΕΣΔΑ κατά παραγγελία των συμφερόντων του λόμπυ των σκουπιδιών. Η βουλή αποδέχτηκε θετικές βελτιωτικές  παρατηρήσεις όπως της Ρένας Δούρου και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στο αρχικό κείμενο .

Άρθρο 31
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:


«Το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, που εκπονούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του παρόντος, κυρώνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ε-γκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις τους, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και η λειτουργικότητά τους.
Τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων, που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης σε επίπεδο χώρας, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών.
Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΕΣΔΑ, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και των Ειδικών  Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης γίνονται κατά τον ανωτέρω ρυθμιζόμενο τρόπο για καθένα.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«(γ) Το ΠΕΣΔΑ της προηγουμένης παραγράφου εγκρίνεται από την Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και των Γενικών Γραμματέων Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση του προηγουμένου εδαφίου κυρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία πιστοποιείται η τυπική
νομιμότητα και η συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«(δ) Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τότε που περιέρχεται στους γνωμοδοτούντες φορείς το ΠΕΣΔΑ».
4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«(ε) Το ΠΕΣΔΑ μπορεί να εκπονείται για περισσότερες της μίας περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων περιφερειακών συμβουλίων, η οποία εκδίδεται και κυρώνεται κατά τη διαδικασία των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής. Μετά την κύρωσή του, το ΠΕΣΔΑ υλοποιείται από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ».
Υ.Γ πολλά ευχαριστώ στην Χαρά Καφαντάρη για την πολύτιμη βοήθεια της.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου