Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Από το 2017 το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων στους ΟΤΑ – (ΦΕΚ)Την Οργάνωση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 42 του Ν.4042/2012 περιλαμβάνει  απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Χριστόφορος Βερναρδάκης Περιβάλλοντος και Ενέργειας   ο Παναγιώτης Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.
Ειδικότερα καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση για:
αα) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α’ 209). Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις του εδαφίου εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρίζουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους.
ββ) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α’ 24). Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρίζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους.
γγ) Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. αα του παρόντος…
Το ΗΜΑ τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

Δείτε εδώ το  ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου