Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε : Κίνδυνοι μη χρηματοδότησης αν δεν υπάρξει έμφαση στην ανακύκλωσηΤην επιμονή της Ευρωπαικής Ενωσης στην ανακύκλωση αλλά και τους κινδύνους να κοπούν οι χρηματοδοτήσεις για την διαχείριση των απορριμάτων επισημαίνει με επιστολή της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.ε. προς τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κύριο Ανδρέα Παπασταύρου
Δείτε την Επιστολή της Ευρωπαικής Επιτροπής, με ημερομηνία 30/8/2016, σχετικά με την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για τη διαχείριση των αποβλήτων.


Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα - η οποία επηρεάζει τις αναγκαίες επενδύσεις στη χώρα μας - τις προθεσμίες και τους στόχους μέχρι το 2020 σχετικά με την Ανακύκλωση και τη Διαλογή στην Πηγή. Επισημαίνεται στην επιστολή ο κίνδυνος μη χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων, αν δεν τηρηθούν οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων, και ιδιαίτερα ο κίνδυνος μη χρηματοδότησης εργοστασίων Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας

Θέμα: Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για τη διαχείριση των αποβλήτων

Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη,

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, η οποία επηρεάζει τις αναγκαίες επενδύσεις στη χώρα σας.

Καθώς κρίθηκε ότι δεν είχε εκπληρωθεί η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα σχετικά με τα απόβλητα κατά την έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης ή των προγραμμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα, συμφωνήθηκαν σχέδια δράσης. Στα εν λόγω σχέδια δράσης προβλέπονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, οι υπεύθυνοι φορείς και οι προθεσμίες για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Οι μη εκπληρωθείσες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες πρέπει να πληρωθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016(1) μη εμπρόθεσμη εκπλήρωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών για τα σχετικά προγράμματα ή τις σχετικές προτεραιότητες.

Σας καλούμε να επιληφθείτε της εν λόγω κατάστασης, ως ζήτημα προτεραιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις που αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και τη θέσπιση των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2020 σχετικά με την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και ειδικότερα την υποχρέωση διασφάλισης της χωριστής συλλογής.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία(2), ≪χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής θα χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κυρίως για μη ανακτήσιμα επικίνδυνα απόβλητα) και χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, θα χορηγείται μόνο σε περιορισμένες και καλώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πλεονάζουσας δυναμικότητας και τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων≫ [η υπογράμμιση δική μας]

Ως εκ τούτου, όταν οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε έργα στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων και όχι σε μη βέλτιστες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων [εργοστάσια μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας(ΜΒΕ) και μονάδες αποτέφρωσης που αναμένεται να λειτουργούν για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι προτού εξεταστεί η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, θα πρέπει να συνεκτιμώνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, και ότι οι νέες δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη χωριστή συλλογή. [η υπογράμμιση δική μας]

2. Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν τον σωστό συνδυασμό οικονομικών μέσων και μέτρων πολιτικής, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων να ανέβουν σε υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης αποβλήτων και να απομακρυνθούν από την τρέχουσα εξάρτηση από την υγειονομική ταφή και τις λύσεις στο τελικό στάδιο επεξεργασίας αποβλήτων (μονάδες ΜΒΕ και αποτεφρωτήρες).

Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Με εκτίμηση,Walter Deffaa                                                  Daniel Calleja
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι Γενικοί Διευθυντές
Βρυξέλλες,
REGIO.G.l/GM+SH/ad (2016)
Πρέσβη
Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Rue Jacques de Lalaing 19-21/Jacques de Lalaingstraat 19-21
1040 Bruxelles/B russel
Belgique

Commission europeenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Τηλέφωνο: (32-2)299 11 11.

ΠΗΓΗ :  http://myota.gr/index.php/recycle/9227-2016-09-02-22-00-04

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου