Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : Ποιες θα είναι οι «νέες» εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική;

ΣΧΟΛΙΟ: η μανούλα μου έλεγε : τί έχεις Γιάννη; τι είχα πάντα..


Για τα υπολειμματικά Σύμμεικτα Απορρίμματα :
Ι. Μία ή Δύο Μονάδες στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών συνολικής δυναμικότητας έως 260.000 tn ετησίως. Οι μονάδες θα χωροθετηθούν
κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημένους χώρους για την κατασκευή ΣΜΑ.
ΙΙ. Μία Μονάδα στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς δυναμικότητας έως
180.000tn ετησίως. Η μονάδα θα χωροθετηθεί κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημένο
χώρο για την κατασκευή κεντρικού ΣΜΑ.
ΙΙΙ. Μία Μονάδα στην νότια Αττική, δυναμικότητας έως 150.000tn ετησίως.
ΙV. Μία Μονάδα στην Βόρειοανατολική Αττική, δυναμικότητας έως 60.000tn ετησίως,
που προσδιορίζεται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής.
ΙV. Αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Λιοσίων στους 350.000tn
(100.000tn χωριστά συλλεγέντα  Βιοαπόβλητα).

Για το Δίκτυο Διάθεσης Υπολειμμάτων:
‐ Για τους Χ.Υ.Τ. προτείνονται οι εξής ενέργειες:
Αντιμετώπιση άμεσων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση της χωρητικότητας του
Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής ή/και χώρων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν.
3164/2003)
δημιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την κάλυψη των
μεσο‐μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Για την οριστική χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. ιεραρχούνται ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας του σημείου 12 κατά προτεραιότητα
τα ανενεργά λατομεία – μεταλλεία
οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης του
και ενεργοποίηση του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων
κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. 2ης Δ.Ε.
Για τα επικίνδυνα Β.Α προβλέπεται:
Αξιοποίηση των υφιστάμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τρίτων,
τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών.
Κατασκευή ΧΥΤ επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της
περιφέρειας Αττικής, σε υψηλής προ τούτο καταλληλότητας εξαντλημένο Λατομείο –
μεταλλείο.
Αποτέφρωση οργανικών, επικίνδυνων Β.Α. που δεν μπορούν να ανακτηθούν κατά
προτεραιότητα μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και
υποδομών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ, εφόσον πληρούν τις
προδιαγραφές για ταφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου