Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ !Από το blog της ΠΑΣΚΕ ΕΔΣΝΑ http://paskesinergasia-edsna.blogspot.gr/2016/09/27-9-2016.html  πληροφορούμαστε για την πλούσια αγωνιστική δράση του Δ.Σ του οικείου  σωματείου των εργαζομένων !
Το Δ.Σ του συλλόγου με 3 αναρτήσεις στο blog της ΠΑΣΚΕ-ΕΔΣΝΑ στις 20/9/2019 μας πληροφορεί πως  έβγαλε 2 αντικυβερνητικές ανακοινώσεις για τις άδειες των ιδιωτικών  καναλιών  και για τον θόρυβο που έγινε για τον Γενικό Γραμματέα των ΟΤΑ  και  πως αποφάσισε  τον ΔΙΟΡΙΣΜΟ της επιτροπής υγιεινής –ασφάλειας εργαζομένων από το Δ.Σ του σωματείου!!!
Το σωματείο των μουγκών απεργοσπαστών (που τους έλεγε κάποτε η ΠΟΕ-ΟΤΑ) ,  που δεν έβγαλε ποτέ  ούτε μια απόφαση καταδίκης των μνημονίων επί κυβερνήσεων Ν.Δ –ΠΑΣΟΚ,  τώρα φωνάζει  για τις άδειες των τηλεοπτικών καναλιών και της «τάχα»  απόφασης του ΥΠΕΣ για τους Γενικούς Γραμματείς για να πουλήσει (πολιτικό- συνδικαλιστική)  εκδούλευση στο σύστημα Πατούλη- Σγουρού.
Το κερασάκι στην τούρτα των αποφάσεων του Δ.Σ είναι  ο διορισμός των μελών της επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας χωρίς διαδικασίες γενικής συνέλευσης και εκλογών  παρά μόνο με απόφαση του Δ.Σ .
Επειδή με αυτές τις περιπτώσεις στο τέλος ξεχνάς και τα βασικά που αφορούν τον κανονικό συνδικαλισμό και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα,  ας θυμίσουμε και το πώς εκλέγονται κανονικά τα μέλη των Ε.Υ.Δ.Α.Ε.
ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Ε.Υ.Α.Ε.;

(Αρθρο 3 του Ν. 1568/1985, και Αρθρο 3 του Π.Δ. 17/1996
)
Οι εργαζόμενοι εκλέγουν τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο τους για την σε Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό κάθε δύο χρόνια, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.
Η συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το µισό των εργαζομένων του Ο.Τ.Α. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε αρ­κεί το ένα τρίτο (1/3) των εργαζομένων στην επόμενη συνέλευση. Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση απαγορεύεται να παρίστανται και να ψηφίζουν πρό­σωπα που δεν είναι εργαζόμενοι του Ο.Τ.Α.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχι­στον των εργαζομένων και την Προεδρία της αναλαμβάνουν οι τρεις πρώτοι που υπογράφουν την πρόσκληση. Στη συνέχεια, κάθε Γενική Συνέλευση για ε­κλογές συγκαλείται και προεδρεύετε από τον αντιπρόσωπο ή τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε.
Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής για αντιπρόσωπος ή μέλος της Ε.Υ.Α.Ε. έχει ο κάθε εργαζόμενος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Οι υποψήφιοι για την Ε.Υ.Α.Ε. αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφα­βητική σειρά. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει τόσους υποψηφίους, όσος ο αριθμός των μελών της Ε.Υ.Α.Ε. Εκλέγονται οι υ­ποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ι­σοψηφίας ακολουθεί κλήρωση. Οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων αναδει­κνύονται αναπληρωματικά μέλη.
Τα προηγούμενα εφαρμόζονται και για την εκλογή αντιπροσώπου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται α­πό τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη διεξαγωγή των εκλογών, καταμετρά τις ψήφους και ανακηρύσσει τους επιτυ­χόντες. Επίσης τηρεί πρακτικά για τις εκλογές και γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στους εργαζόμενους, στον εργοδότη και το σωματείο ή τα σωματεία του Ο.Τ.Α.
Αίτηση για ακύρωση της απόφασης Γενικής Συνέλευσης για εκλογές ασκείται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που βρίσκεται ο Ο.Τ.Α. από το ένα πέ­μπτο (1/5) του αριθμού των εργαζομένων, καθώς και από όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της γενικής συνέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου